Vesmírný vědecký slovník

Teraformace:

Teraformace (pozemšťování) je globální děj, při kterém dochází k záměrné přeměně atmosféry, teploty a přírodních podmínek přirozeného vesmírného tělesa (planety, popř. měsíce) za účelem co nejvíce přiblížit podmínky, které na něm panují, těm na Zemi a učinit ho obyvatelný lidmi.

Protonový motor

V současnosti čekáme na jeho vynalezení 🙂
Protonové záření je označení radiace způsobené proudem protonů. Protony jsou kladně nabité částice, jejichž náboj je roven +1 e, a mají nenulovou klidovou hmotnost. Zdrojem protonů je vodík, zdrojem protonového svazku pak urychlovač částic.

Rekrut

Rekrut je nově naverbovaný člen mise / voják / branec,  získaný při náboru nováčků prováděném verbíři.

Mise

Mise, výraz pocházející z latinského missio znamenajícího „poslat“, znamená poslání, úkol. Vyslaný misionář nebo skupina osob se snaží naplnit určené poslání.

Orbita planety

Oběžná dráha (orbita) je dráha, po které obíhá kosmické těleso kolem těžiště soustavy. Po oběžné dráze obíhá např. planeta, měsíc, asteroid, nebo kometa při oběhu kolem centrálního tělesa.

Kyslík

Kyslík je plynný chemický prvek, tvořící druhou hlavní složku zemské atmosféry. Je biogenním prvkem a jeho přítomnost je nezbytná pro existenci většiny živých organismů na této planetě.

Atmosféra

Zemská atmosféra je vrstva plynů obklopující planetu Zemi, udržovaná na místě zemskou gravitací. Obsahuje přibližně 78 % dusíku a 21 % kyslíku, se stopovým množstvím dalších plynů. Atmosféra chrání pozemský život před nebezpečnou sluneční a kosmickou radiací a svou tepelnou setrvačností snižuje teplotní rozdíly mezi dnem a nocí.

Ekologie

Ekologie je biologická věda, která se zabývá vztahy organismů k prostředí a vztahy organismů navzájem i vztahy mezi živou a neživou přírodou.

Evakuace

Evakuací rozumíme neprodlené a rychlé přemístění osob, zvířat a materiálních hodnot z míst ohrožených mimořádnou událostí na jiné, bezpečné místo.

Diagnóza

Diagnóza (rozpoznání, rozlišení, vyšetření) znamená v lékařství postup, jehož výsledkem je pojmenování nemoci pacienta. Správná diagnóza umožňuje dobře zvolit vhodnou terapii.

Pandemie

Pandemie je epidemie velkého rozsahu zasahující více kontinentů. Jedná se tedy o výskyt onemocnění s vysokou incidencí na velkém území (kontinenty) za určité časové období.

Karanténa

Karanténa je držení osob nebo zvířat na izolovaném místě za účelem pozorování, zda se u nich projeví příznaky nějaké nemoci.

Deformace

Pojmem deformace rozumíme změnu tvaru.

Genom

Lidský genom je souhrn veškeré genetické informace zapsané v DNA uvnitř lidských buněk.

Mutace genomu

Mutace jsou změny v genotypu organismu oproti normálu. Genomové mutace jsou nejrozsáhlejší typy mutací, týkající se celého genomu nebo jeho velkých částí.

Organická sloučenina

Organické sloučeniny jsou sloučeniny uhlíku. Vznikají při látkových přeměnách v organismech a jsou základní stavební složkou jejich těl.

Molekulární medicína

Molekulární medicína je obor založený na aplikaci poznatků a metod molekulární biologie do klinické medicíny.